Học từ vựng (Vocabulary)
E: Have you met Judy yet?
V: Bạn đã gặp Judy chưa?
Nghe Đã biết
First Last
Đầu tiên Trước Kế tiếp Cuối cùng
Đăng nhập để kiểm tra số lần học tập
(*) Bấm vào Đã biết để không hiển thị lại

Cách dùng YET

Have you met Judy yet?  /  Bạn đã gặp Judy chưa?
I haven't visited the Tate Gallery yet  /  Tôi chưa ghé thăm Phòng trưng bày Tate
Has he arrived yet?  /  Anh ấy đã đến chưa?
They haven't eaten yet  /  Họ vẫn chưa ăn
He hasn't finished yet.  /  Anh ấy vẫn chưa kết thúc.
Are you ready? Not yet - wait a minute  /  Bạn đã sẵn sàng chưa?
I am not finished yet  /  Tôi vẫn chưa hoàn thành
She won't be back for a long time yet.  /  Cô ấy sẽ không về trong một thời gian dài.
Is dinner ready? Not yet.  /  Là bữa tối đã sẵn sàng?
Has Janet finished her homework yet?  /  Janet đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?
He had not yet decided what to do.  /  Anh vẫn chưa quyết định phải làm gì.
It is not authorized yet on f.31 in 3330  /  Nó vẫn chưa được ủy quyền trên f.31 trong 3330
User has not authorized yet  /  Người dùng chưa được ủy quyền
Câu thường gặp Chia sẻ bởi ADMIN
40. Landon is my baby brother Chia sẻ bởi DAVE
39. Merry-go-round Chia sẻ bởi DAVE
38. I like apples Chia sẻ bởi DAVE
37. Shopping on Saturday Chia sẻ bởi DAVE
36. New Year party Chia sẻ bởi DAVE
35. Simon likes eating donuts Chia sẻ bởi DAVE
34. Garbage Chia sẻ bởi DAVE
33. This is my map Chia sẻ bởi DAVE
32. Anna is an American girl Chia sẻ bởi DAVE
31. I have a brother Chia sẻ bởi DAVE
30. I am at the temple today Chia sẻ bởi DAVE
26. This is a knife Chia sẻ bởi DAVE
24. Sandra likes gardening Chia sẻ bởi DAVE
22. This is my neighbour Chia sẻ bởi DAVE
20. I have a sister Chia sẻ bởi DAVE
18. This is my friend Chia sẻ bởi DAVE
17. l am going camping Chia sẻ bởi DAVE
16. Isabella has a doll Chia sẻ bởi DAVE
13. Today is Sunday Chia sẻ bởi DAVE
12. This is my best friend Chia sẻ bởi DAVE
11. I See a rabbit Chia sẻ bởi DAVE
10. I love watermelon Chia sẻ bởi DAVE
6. Jessica is my sister Chia sẻ bởi DAVE
5. My mother likes cooking Chia sẻ bởi DAVE
4. Love Banana Chia sẻ bởi DAVE
3. I Have A Sofa Chia sẻ bởi DAVE
2. I watch TV Chia sẻ bởi DAVE
1. I like English Chia sẻ bởi DAVE
Cách dùng YET Chia sẻ bởi ADMIN
Has-have already Chia sẻ bởi ADMIN
Cách dùng giới từ IN Chia sẻ bởi ADMIN
Cách dùng Tell me- Notify Chia sẻ bởi ADMIN