Học từ vựng (Vocabulary)
E: What's your name?
V: Bạn tên là gì?
Nghe Đã biết
First Last
Đầu tiên Trước Kế tiếp Cuối cùng
Đăng nhập để kiểm tra số lần học tập
(*) Bấm vào Đã biết để không hiển thị lại

40 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Hỏi Đáp Cho Trẻ em

What's your name?  /  Bạn tên là gì?
My name's Dave  /  Tên tôi là Dave
How do you spell your name?  /  Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?
That's D-A-V-E  /  Đó là D-A-V-E
How are you today?  /  Hôm nay bạn thế nào?
I'm fun  /  Tôi rất vui
What grade are you in?  /  Bạn học lớp mấy?
I'm in grade 3  /  Tôi đang học lớp 3
1-What can you see in your classroom?  /  Bạn có thể nhìn thấy gì trong lớp học của mình?
I can see desk,pen,pencil  /  Tôi có thể nhìn thấy bàn, bút, bút chì
2- What's your favorite color?  /  Màu sắc yêu thích của bạn là gì?
My favorite color is blue  /  Màu sắc yêu thích của tôi là màu xanh
3- What's your favorite toy?  /  Đồ chơi yêu thích của bạn là gì?
My favorite toy is robot  /  Đồ chơi yêu thích của tôi là robot
4- What is a marble?  /  4- Viên bi là gì?
It's a small ball  /  Đó là một quả bóng nhỏ
5- What can you see in the museum?  /  Bạn có thể thấy gì trong bảo tàng?
I can see dinosaur  /  Tôi có thể nhìn thấy khủng long
6- Where do you go on school trip?  /  Bạn đi đâu trong chuyến đi ở trường?
I go to library school  /  Tôi đi học thư viện
Câu thường gặp Chia sẻ bởi ADMIN
40. Landon is my baby brother Chia sẻ bởi DAVE
39. Merry-go-round Chia sẻ bởi DAVE
38. I like apples Chia sẻ bởi DAVE
37. Shopping on Saturday Chia sẻ bởi DAVE
36. New Year party Chia sẻ bởi DAVE
35. Simon likes eating donuts Chia sẻ bởi DAVE
34. Garbage Chia sẻ bởi DAVE
33. This is my map Chia sẻ bởi DAVE
32. Anna is an American girl Chia sẻ bởi DAVE
31. I have a brother Chia sẻ bởi DAVE
30. I am at the temple today Chia sẻ bởi DAVE
26. This is a knife Chia sẻ bởi DAVE
24. Sandra likes gardening Chia sẻ bởi DAVE
22. This is my neighbour Chia sẻ bởi DAVE
20. I have a sister Chia sẻ bởi DAVE
18. This is my friend Chia sẻ bởi DAVE
17. l am going camping Chia sẻ bởi DAVE
16. Isabella has a doll Chia sẻ bởi DAVE
13. Today is Sunday Chia sẻ bởi DAVE
12. This is my best friend Chia sẻ bởi DAVE
11. I See a rabbit Chia sẻ bởi DAVE
10. I love watermelon Chia sẻ bởi DAVE
6. Jessica is my sister Chia sẻ bởi DAVE
5. My mother likes cooking Chia sẻ bởi DAVE
4. Love Banana Chia sẻ bởi DAVE
3. I Have A Sofa Chia sẻ bởi DAVE
2. I watch TV Chia sẻ bởi DAVE
1. I like English Chia sẻ bởi DAVE
Cách dùng YET Chia sẻ bởi ADMIN
Has-have already Chia sẻ bởi ADMIN
Cách dùng giới từ IN Chia sẻ bởi ADMIN
Cách dùng Tell me- Notify Chia sẻ bởi ADMIN