Học từ vựng (Vocabulary)
E: I am at the temple today
V: Tôi ở chùa hôm nay
Nghe Đã biết
First Last
Đầu tiên Trước Kế tiếp Cuối cùng
Đăng nhập để kiểm tra số lần học tập
(*) Bấm vào Đã biết để không hiển thị lại

30. I am at the temple today

I am at the temple today  /  Tôi ở chùa hôm nay
I get up at 4:00 am  /  Tôi thức dậy lúc 4 giờ sáng
I wash my face  /  Tôi rửa mặt
And brush myteeth  /  Và đánh răng
Then I go to the meditation hall to do morning chanting  /  Sau đó tôi đến thiền đường để tụng kinh buổi sáng
After that, I meditate for about an hour  /  Sau đó, tôi thiền khoảng một giờ
Then I have breakfast at 7 am  /  Sau đó tôi ăn sáng lúc 7 giờ sáng
I eat two meals a day  /  Tôi ăn hai bữa một ngày
I have lunch at 11 am  /  Tôi ăn trưa lúc 11 giờ sáng
From afternoon onwards, I don‘t eat solid food  /  Từ chiều trở đi, tôi không ăn thức ăn đặc
I only drink water, fruit juiceor milk  / 
I finish my day at 6 pm byperforming evening chanting  / 
And meditation  / 
| take a shower at 8:30 pm  / 
And go to sleep at 10 pm  / 
Câu thường gặp Chia sẻ bởi ADMIN
40. Landon is my baby brother Chia sẻ bởi DAVE
39. Merry-go-round Chia sẻ bởi DAVE
38. I like apples Chia sẻ bởi DAVE
37. Shopping on Saturday Chia sẻ bởi DAVE
36. New Year party Chia sẻ bởi DAVE
35. Simon likes eating donuts Chia sẻ bởi DAVE
34. Garbage Chia sẻ bởi DAVE
33. This is my map Chia sẻ bởi DAVE
32. Anna is an American girl Chia sẻ bởi DAVE
31. I have a brother Chia sẻ bởi DAVE
30. I am at the temple today Chia sẻ bởi DAVE
26. This is a knife Chia sẻ bởi DAVE
24. Sandra likes gardening Chia sẻ bởi DAVE
22. This is my neighbour Chia sẻ bởi DAVE
20. I have a sister Chia sẻ bởi DAVE
18. This is my friend Chia sẻ bởi DAVE
17. l am going camping Chia sẻ bởi DAVE
16. Isabella has a doll Chia sẻ bởi DAVE
13. Today is Sunday Chia sẻ bởi DAVE
12. This is my best friend Chia sẻ bởi DAVE
11. I See a rabbit Chia sẻ bởi DAVE
10. I love watermelon Chia sẻ bởi DAVE
6. Jessica is my sister Chia sẻ bởi DAVE
5. My mother likes cooking Chia sẻ bởi DAVE
4. Love Banana Chia sẻ bởi DAVE
3. I Have A Sofa Chia sẻ bởi DAVE
2. I watch TV Chia sẻ bởi DAVE
1. I like English Chia sẻ bởi DAVE
Cách dùng YET Chia sẻ bởi ADMIN
Has-have already Chia sẻ bởi ADMIN
Cách dùng giới từ IN Chia sẻ bởi ADMIN
Cách dùng Tell me- Notify Chia sẻ bởi ADMIN